Perundangan


  • Ordinan Haiwan 1953

2. Seksyen 36 (1)

  • Pengisytiharan Kawasan Kawalan Penyakit Kuku dan Mulut

3. Seksyen 36(2)

  • Perintah Kawasan Kawalan Penyakit Kuku dan Mulut

4. Seksyen 82

  • Penetapan Pusat Veterinar

4. Enakmen No. 2 Tahun 2001

  • Enakmen Kawalan Kerbau-Lembu 2001

5. Enakmen 2

Enakmen Perladangan Unggas 2005

   • Permohonan Lesen Perladangan Unggas dan Aktiviti-Aktiviti Berkaitan Dengan Unggas
  • Jadual Ketiga
   • Permohonan Lesen Perladangan Unggas dan Aktiviti-Aktiviti Berkaitan Dengan Unggas